REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„SĂ FIE HIDRATARE”

HTTP://NATURALHYSTERIA.RO/

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „STAI ACASĂ ȘI CÂȘTIGĂ”

 

 1. S.C. HISTERIA WORLD S.R.L., denumită prin prezentul Regulament, Organizatorul Campaniei / Organizatorul, în calitate de persoană juridică română denumită în continuare „Natural Hysteria”, cu sediul social în mun. Oradea, str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/824/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15553211, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/824/2003, nr. tel. +40 725 839 894, contact: contact@naturalhysteria.ro, în calitate de Administrator al site-ului „Natural Hysteria” se obligă prin prezentul Regulament să desfășoare Campania „SĂ FIE HIDRATARE” ce se va derula numai în conformitate cu prevederile prezentului Regulament denumit în continuare „Regulamentul oficial al Campaniei”, care este opozabil și obligatoriu tuturor Participanților de la data publicării acestuia pe site-ul Natural Hysteria.

 

 

 1. PERIOADA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

 

 1. Campania „SĂ FIE HIDRATARE” va avea loc pe Facebook în perioada 22.07.2020 – 29.07.2020 ora 11:00, denumită în continuare „Perioada campaniei”.
 2. Campania „SĂ FIE HIDRATARE” se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și va fi organizată pe întreg teritoriul României.
 3. Pentru motive temeinic justificate, Organizatorul Campaniei își rezervă dreptul unilateral de a modifica toate prevederile prezentului Regulament, precum și Perioada campaniei pe parcursul desfășurării acesteia, cu condiția esențială și obligatorie de a anunța toate modificările intervenite în mod public prin orice mijloace de comunicare existente, inclusiv pe website-ul Natural Hysteria.
 4. Toate modificările intervenite asupra prezentului Regulament potrivit secțiunii B) pct. 3. se vor efectua numai printr-un act adițional și vor intra în vigoare de la data publicării acestuia pe website-ul Natural Hysteria, dar și pe pagina de Facebook.
 5. După încheierea Campaniei „SĂ FIE HIDRATARE” Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate față de Participanți și / sau față de oricare alte terțe persoane și nu își asumă alte obligații care ar putea conduce la continuarea campaniei sau la prejudicierea Organizatorului ori a Participanților.

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

 

 1. Orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu (18 ani împliniți la data începerii Campaniei), cu domiciliul în România acceptă în totalitate prevederile prezentului Regulament oficial al Campaniei prin participarea sa efectivă la Campania „SĂ FIE HIDRATARE”.
 2. În cadrul Campaniei „SĂ FIE HIDRATARE” nu pot participa în mod direct sau prin persoane interpuse:
 3. prepușii Organizatorului;
 4. membri de familie până la gradul al-IV-lea inclusiv ai Organizatorului sau ai prepușilor prevăzuți anterior la lit. a), respectiv: copii, soț, părinți, frați, nepoți, bunici.
 5. angajații cu contract individual de muncă ai Organizatorului, precum și persoanele fizice independente sau autorizate care își desfășoară activitatea pe baza unor acorduri, contracte sau convenții cu Organizatorul.
 6. persoanele fizice care nu au vârsta de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.

 

 1. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI „SĂ FIE HIDRATARE”

 

 1. Termeni și Definiții:
 2. Website-ul Campaniei: http://naturalhysteria.ro/.
 3. Sesizări/Reclamații: orice fel de informații, solicitări sau reclamații transmise la adresa de contact: contact@naturalhysteria.ro.
 4. Participant: orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu (18 ani împliniți la data începerii Campaniei).
 5. Inscrierea la concurs se face voluntar, urmând pașii indicați de Organizator.
 6. Limbajul folosit în comentarii trebuie să fie unul decent, fără exprimări obscene și/sau licențioase. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru comentariile partcipanților, dar își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care încalcă prevederile prezentului Mecanism.

 

 1. INSTRUCȚIUNI DE PARTICIPARE LA CAMPANIA „SĂ FIE HIDRATARE”

 

 1. Pentru a participa la Campania „SĂ FIE HIDRATARE”, Participanutul trebuie să urmeze instrucțiunile din postarea de pe Facebook.
 2. Prin participarea la concurs, Participantul își exprima consimțământul cu privire la colectarea, gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter.
 3. Un utilizator poate participa o singura dată la Campanie.

 

 1. PREMIILE ACORDATE ÎN CAMPANIA „SĂ FIE HIDRATARE” ȘI VALOAREA ACESTORA

 

 1. În cadrul Campaniei „SĂ FIE HIDRATARE” Organizatorul va acorda un premiu. Acesta va consta in urmatoarele produse:
 2. Bounce Curl – Șampon blând clarificant, 236 ml – https://naturalhysteria.ro/product/bounce-curl-sampon-bland-clarificant-236-ml/
 3. Bounce Curl – Balsam fara clatire pentru echilibrarea hidratării, 117 ml – https://naturalhysteria.ro/product/bounce-curl-balsam-fara-clatire-pentru-echilibrarea-hidratarii-117-ml/
 4. Bounce Curl – Light Hold Creme Gel, 238 ml – https://naturalhysteria.ro/product/bounce-curl-light-creme-gel-238-ml/

 

 1. Valoarea totală a premiului este de 424,97 RON (TVA inclus).

 

 1. PROCEDURA DESEMNĂRII CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

 

 1. Premiul ce face obiectul Campaniei „SĂ FIE HIDRATARE” va fi acordat unui câștigător prin tragere la sorți prin intermediul unui software computerizat specializat de extragere aleatorie, sau, după caz, a website-ului https://www.random.org/ ori similare acestuia, la sediul Organizatorului, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei campaniei.
 2. La tragerea la sorți vor participa toți Participanții eligibili ale căror înscrieri sunt valide și care îndeplinesc astfel toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament. Se va desemna un număr de rezerve pentru cazul în care potențialul câștigător va fi descalificat sau nu își poate revendica premiul.
 3. Datele de identificare ale câștigătorului, respectiv numele și prenumele acestuia vor fi publicate pe pagina de Facebook, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 4. Organizatorul campaniei își rezervă în continuare dreptul de a refuza livrarea premiilor și de a invalida, exclude și restricționa accesul utilizatorilor care au încercat prin orice mijloace obținerea premiilor oferite de către Organizator prin fraudarea sistemului și / sau a mecanismului Campaniei, indiferent dacă numele și prenumele acestora au fost făcute publice ca urmare a validării câștigătorilor.
 5. În cazul în care Organizatorul a identificat ulterior desfășurării Campaniei cazuri de fraudare a mecanismului după livrarea premiilor, acesta are dreptul să solicite deîndată persoanelor implicate restituirea premiilor câștigate prin fraudă împreună cu suportarea eventualelor cheltuieli de transport, sub rezerva antamării oricăror acțiuni judiciare de natură civilă și / sau penală, după caz, în vederea recuperării integrale a prejudiciului astfel cauzat, precum și acordarea eventualelor daunelor-interese pentru prejudiciul de imagine adus societății HISTERIA WORLD S.R.L.
 6. După extragere, potențialul câștigător va fi contactat de către Organizator în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare în vederea validării și revendicării premiului câștigat. În cazul în care potențialul câștigător nu poate fi contactat din orice motive imputabile sau neimputabile acestuia, Organizatorul se obligă să îl declare de îndată „invalidat”, fără ca acesta să fie ținut ulterior responsabil și fără nicio despăgubire.
 7. În cazul în care potențialul câștigător nu a putut fi contactat potrivit pct. 9, Organizatorul are dreptul să treacă la o extragere noua. Urmatorul câștigător va fi contactat în aceleași condiții precum potențialul câștigător.
 8. În cazul în care datele sunt reale, corecte și complete, iar după verificările efectuate de către Organizator nu reiese faptul că s-a încălcat în vreun fel prezentul Regulament și că nu există suspiciuni de fraudă, Organizatorul va solicita câștigătorului să precizeze adresa de corespondență unde dorește să i se livreze premiul câștigat în cadrul Campaniei, iar Organizatorul se obligă să livreze premiul câștigat în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data validării și publicării identității câștigătorului pe pagina de Facebook Natural Hysteria. Câștigătorul dobândește dreptul de proprietate al premiului câștigat de la momentul validării și publicării identității acestuia pe website-ul Natural Hysteria și poate dispune de premiul câștigat în mod liber, exclusiv și perpetuu de la momentul recepționării acestuia.
 9. În cazul în care câștigătorul nu își manifestă consimțământul cu privire la utilizarea datelor sale cu caracter personal în vederea activităților de marketing ale HISTERIA WORLD S.R.L., acesta nu va fi sancționat în vreun fel și va fi validat în continuare dacă respectă toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament oficial al Campaniei.
 10. Validarea câștigătorilor nu implică totodată și acordul cu privire la utilizarea datelor personale în vederea efectuării activităților ulterioare de marketing din partea Organizatorului, respectiv al HISTERIA WORLD S.R.L., fiind necesar un acord distinct din partea câștigătorului în acest sens.
 11. Toate premiile acordate de către Organizator potrivit prezentului Regulament nu pot fi înlocuite sub nicio formă cu alte premii și / contravaloarea acestora în bani sau alte foloase materiale ori avantaje. În cazul în care potențialul câștigător refuză să beneficieze de premiul câștigat în cadrul campaniei, acesta va pierde dreptul revendicare a premiului, iar Organizatorul va putea proceda în mod corespunzător la utilizarea rezervelor, sau după caz, va dispune în mod unilateral păstrarea acestora.
 12. Premiile revin exclusiv câștigătorului și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE

 

 1. Organizatorul se obligă prin prezentul Regulament să calculeze în mod corespunzător, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în cadrul „SĂ FIE HIDRATARE” în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile câștigate revin în exclusivitate Participanților validați drept câștigători.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

 

 1. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va putea fi chemat în garanție sau în calitate personală în fața instanțelor judecătorești cu privire la orice fel de litigii rezultate din culpa exclusivă a Participanților.
 2. Prin participarea la Campania „SĂ FIE HIDRATARE” toți participanții se obligă să respecte și să se conformeze în totalitate și sub toate aspectele prezentelor condiții stipulate în Regulamentul oficial al Campaniei, nerespectarea acestora în totalitate atrăgând după caz răspunderea personală și exclusivă a participanților.
 3. Organizatorul își rezervă în continuare dreptul de a refuza în totalitate corespondența cu participanții necâștigători, ulterior validării participanților câștigători și acordării efective a premiilor. Răspunderea Organizatorului fiind limitată numai în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 4. Răspunderea Organizatorului este exclusă în totalitate în următoarele cazuri prevăzute limitativ:
 5. înscrieri efectuate anterior și în afara perioadei de desfășurare;
 6. completarea și transmiterea eronată sau incompletă a datelor solicitate, indiferent de culpa participantului;
 7. pierderi sau întârzieri în privința înscrierii în campanie datorită apariției unor defecțiuni tehnice ale participantului care au făcut imposibilă transmiterea datelor necesare în vederea participării la campanie, independent de voința Organizatorului;
 8. datele furnizate de către participant nu mai pot fi accesate întrucât acestea au fost șterse în mod unilateral de către participant în timpul perioadei de desfășurare a campaniei.
 9. numărul de telefon și / sau adresa de e-mail nu funcționează în mod corespunzător și fac imposibilă contactarea participantului;
 10. orice alte întreruperile/disfuncționalități ale providerului de internet ori blocarea accesului la internet datorita aglomerării intempestive ale rețelelor de internet în perioadele de trafic intens.
 11. Organizatorul își rezervă dreptul în continuare de a invalida deîndată înscrierile nu îndeplinesc condițiile necesare pentru validare, precum și cele care conțin informații vădit false și care contravin ordinii publice și bunelor moravuri.
 12. Ordinea recepționării înscrierilor este data calendaristică însoțită de ora și minutul la care a postat comentariul, indiferent de alte probe ori dovezi contrare.
 13. Organizatorul este îndreptățit să verifice și să monitorizeze în permanență modul în care se desfășoară înscrierile în cadrul campaniei și are dreptul deplin de a lua măsuri sancționatorii pentru prevenirea și combaterea fraudelor ce ar putea interveni în interiorul perioadei de desfășurare a campaniei și până la momentul încetării acesteia.
 14. Prin participarea la campanie, participantul este de acord și declară pe proprie răspundere faptul că: 1. va fi ținut răspunzător pentru orice declarație neconformă realității, 2. nu suferă de boli și / sau alte afecțiuni psihice sau neuronale care ar putea face imposibilă revendicarea premiilor în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, ca urmare a lipsei capacității depline de exercițiu a acestuia. 3. este de acord cu prelucrarea și gestionarea datelor sale cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului în vederea desfășurării corespunzătoare a campaniei.
 15. Organizatorul nu va fi ținut răspunzător în nicio situație și nici obligat la despăgubiri ca urmare a dispariției ori sustragerii premiilor câștigate după momentul recepționării acestora de către câștigător ori de către persoana împuternicită de acesta prin orice mijloace să intre în posesia efectivă a premiilor.
 16. Organizatorul este exonerat de răspundere în cazul utilizării sau exploatării necorespunzătoare a premiilor revendicate de către câștigător sau de către orice altă persoană împuternicită de acesta.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Organizatorul, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L. se obligă prin prezentul Regulament să respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate datele colectate în urma desfășurării campaniei „SĂ FIE HIDRATARE” nu vor fi dezvăluite și / sau distribuite către alte terțe persoane, cu excepția cazurilor în care Organizatorul este ținut întocmai să respecte obligațiile impuse de legislația aplicabilă în vigoare ori în situația în care o autoritate sau o instanță judecătorească competentă potrivit legii dispune în acest sens.
 2. Organizatorul, în conformitate cu prevederile aplicabile în vigoare garantează tuturor participanților săi în cadrul campaniei dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de restricționare / opunere cu privire la prelucrare, dreptul la portabilitatea datelor colectate, dreptul la ștergerea datelor personale colectate, dreptul la opoziție în privința prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere competentă.
 3. Organizatorul urmează în continuare a informa participantul cu privire la drepturile sale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal:
 4. Dreptul la informare şi dreptul de acces la date: Orice participant are dreptul să obțină de la Organizator, la cerere și gratuit confirmarea faptului că datele pe care îl privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresate Organizatorului, trimisă la adresa contact@naturalhysteria.ro, Organizatorul va confirma sau infirma, după caz, dacă utilizează într-adevăr date cu caracter personal pe care îl privesc sau dacă, la solicitarea expresă a participantului, va înceta orice prelucrare ulterioară a acestora. Răspunsul la cererea solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate de către Organizator; c) care sunt destinatarii sau care sunt categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate în orice mod; d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate și depozitate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, care sunt criteriile utilizate pentru a stabili în mod rezonabil și previzibil această perioadă; e) posibilitatea participantului de a solicita în mod expres Organizatorului rectificarea sau, după caz, ștergerea datelor cu caracter personal furnizate de către acesta ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în ceea ce privește persoana solicitantului; f) dreptul participantului de a depune o plângere în acest sens în fața autorității de supraveghere; g) orice alte informații disponibile în ceea ce privește sursa datelor cu caracter personal.
 5. Dreptul la rectificare: Participantul are dreptul să obțină la cerere, în mod direct și gratuit de la Organizator și fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc pe acesta. În cadrul procedurii de rectificare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va ține seama și va lua în considerare în principiu: scopul pentru care au fost prelucrate datele cu caracter personal, dreptul participantului de a obține rectificarea sau, după caz, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete ori eronate, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 6. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”): Participantul are dreptul de a obține în mod direct din partea Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc pe acesta, fără întârzieri nejustificate, iar Organizatorul are obligația legală de a șterge datele cu caracter personal în situația în care sunt incidente următoarele situații: a) datele cu caracter personal au devenit inutile, respectiv acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost inițial colectate sau prelucrate; b) participantul înțelege să își retragă consimțământul exprimat anterior; c) participantul se opune în mod categoric prelucrării datelor sale cu caracter personal, iar în acest sens nu există alte motive legitime și / sau necesare care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod nelegal de către Organizator; e) ștergerea datelor cu caracter personal a devenit o obligație legală impusă Organizatorului de către o autoritate sau de către o instanță judecătorească competentă în acest sens.
 7. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: Participantul este îndreptățit să obțină din partea Organizatorului întocmai restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în situația în care sunt incidente cel puțin unul din următoarele cazuri: a) participantul contestă întocmai exactitatea datelor furnizate, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea datelor cu caracter personal este nelegală, iar participantul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb Organizatorului blocarea sau restricționarea utilizării lor; c) Organizatorul nu mai are nevoie în orice fel de datele cu caracter personal prelucrate, dar participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau d) participantul s-a opus în mod categoric prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 8. Dreptul în ceea ce privește portabilitatea datelor: Participantul are dreptul să primească la cerere și în mod gratuit datele sale cu caracter personal care îl privesc în mod direct şi pe care acesta le-a furnizat Organizatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat în vederea transmiterii acestor date unui alt operator, fără a întâmpina obstacole din partea organizatorului căruia i-au fost furnizate aceste date cu caracter personal.
 9. Dreptul la opoziție în privința prelucrării datelor cu caracter personal: Participantul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod absolut gratuit şi fără nicio justificare, ca datele ce îl vizează în orice mod să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele organizatorului sau a unui alt terț ori acestea să fie dezvăluite unor terțe persoane într-un asemenea scop (art.15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date). De asemenea, participantul are dreptul de a-și retrage oricând și fără a suporta vreo sancțiune de orice fel întocmai consimțământul cu privire la prelucrare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor deja efectuate până la momentul retragerii, astfel, din punct de vedere juridic, retragerea consimțământului operează numai pentru viitor.
 10. Scopul în ceea ce privește alcătuirea și constituirea bazei de date constă în principiu în: înregistrarea participanților în cadrul Campaniei „SĂ FIE HIDRATARE”, identificarea, înregistrarea și validarea potențialilor câștigători, precum și a rezervelor, livrarea și înmânarea premiilor câștigătorilor sau, după caz, a rezervelor.

 

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI „SĂ FIE HIDRATARE”

 

 1. Potrivit legislației în vigoare, forța majoră reprezintă orice eveniment extern ce nu poate fi controlat, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. În cazul ivirii unui caz de forță majoră, Organizatorul se află în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament.
 2. În cazul în care forța majoră împiedică total sau parțial executarea corespunzătoare a Regulamentului, Organizatorul va putea fi exonerat de răspunderea în ceea ce privesc obligațiile sale pentru perioada de timp în care operează cazul de forță majoră.
 3. În înțelesul prezentului Regulament constituie caz de forță majoră următoarele:
 4. pierderea sau distrugerea bazei de date ce a servit la îndeplinirea scopului campaniei, independent de voința Organizatorului;
 5. distrugerea sistemului informatic cu privire la stocarea datelor cu caracter personal;
 6. deschiderea procedurii de insolvență, faliment a HISTERIA WORLD S.R.L.,
 7. existența unor tentative de fraudă a mecanismului campaniei prin orice mijloace;
 8. distrugerea, furtul sau pierderea premiilor acordate în cadrul campaniei;
 9. orice obligație legală impusă Organizatorului ce ar putea apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care, chiar și numai parțial, ar putea conduce la interzicerea desfășurării campaniei inițiate de către Organizator, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L.

 

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

 1. Eventualele litigii ce ar putea să apară între Participanți și Organizator se vor soluționa pe cale amiabilă, iar numai în cazul în care soluționarea amiabilă a eșuat, litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.
 2. Orice reclamație și / sau sesizare legată de Campania „SĂ FIE HIDRATARE” va fi făcută în mod obligatoriu în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a cunoscut ori trebuia, după caz, să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii ce face obiectul reclamației/sesizării.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 

 1. Regulamentul oficial al campaniei va fi întocmit și va fi publicat pe website-ul Natural Hysteria https://naturalhysteria.ro/, fiind astfel accesibil oricărui solicitant pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei.
 2. Prin participarea la campanie, participanții declară că aderă în mod expres și necondiționat la prezentul Regulament și se obligă totodată să respecte în totalitate prezentele reguli și instrucțiuni de participare din prezentul Regulament.
 3. Organizatorul își rezervă în continuare în mod unilateral dreptul de a modifica dispozițiile prezentului regulament, fără a fi ținut și / sau obligat la despăgubiri sau daune-interese, cu condiția de a aduce în timp util la cunoștința participanților modificările intervenite.
 4. Organizatorul nu va fi ținut răspunzător în niciun caz pentru neluarea la cunoștință de către participanți a noilor modificări efectuate potrivit pct. 3., dacă acestea au fost aduse la cunoștința publică pe orice cale de comunicare și / sau la sediul Organizatorului.
 5. În cazul existenței unui caz fortuit / forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda temporar campania operând în acest sens toate modificările necesare care vor fi comunicate în mod public și în timp util participanților, fără ca acesta să poată fi ținut răspunzător sau obligat la plata de despăgubiri ori daune-interese.